ΗΓΟ

Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Δ^ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 -2012


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Δ^ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 -2012
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφούέλαβε υπόψη :
α) Το Καταστατικό της,
β) Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
όπως ισχύει,
γ) Τον Πειθαρχικό Κώδικα,
δ) Τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ.,
ε) Την από 13.07.2011/ Νο 38 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΠΟ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Το Πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας το
οποίο θα διεξαχθεί σε δέκα (10) Ομίλους για την ποδοσφαιρική
περίοδο 2011 -2012.
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Δ' Εθνικής Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και
ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.
β) Των Κανονισμών Αγώνων ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
γ) Του Πειθαρχικού Κώδικα,
δ) Των Κανονισμών της ΕΠΟ που διέπουν το άθλημα,
ε) Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ,
ζ) Των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΠΟ που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν
ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο, ως Διοργανώτριας και των Ομάδων, που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση
(άρθρο 7 παρ.2 του ΚΑΠ). Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται για τις 25-09-2011 ημέρα Κυριακή.
ΑΡΘΡΟ 4 -   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ (δικαίωμα)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συμμετάσχει μία Ομάδα στο Πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής Κατηγορίας έχει την υποχρέωση να υποβάλει μέχρι την 12-08-2011. Ημέρα  Παρασκευή, στην ΕΠΟ, Δήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις ομάδες με φροντίδα της Ε.Π.Ο, και πρέπει να  συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο, που ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (500) (Τραπεζική Επιταγή ή ταχυδρομική Επιταγή, ή κατάθεση στο ταμείο της Ε.Π.Ο.).
Με την παραπάνω Δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία αποδέχονται, χωρίς επιφυλάξεις, το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Ο, ,τις διατάξεις του Κ.Α.Π., τους όρους της Προκήρυξης και της  αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου και τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της Ε.Π.Ο., διαφορετικά αποκλείονται του Πρωταθλήματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.
Τα Σωματεία Δ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας στη Δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ, τον αριθμό ΦΑΞ και το β-ιτοίΐ του Σωματείου ή εκπροσώπου του Σωματείου πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού ΦΑΞ , τηλεφώνου , ή β-ιπβιΐ υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα την Ε.Π.Ο.εγγράφως, προκειμένου να τους αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία.  Δήλωση συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνονται τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα γίνεται δεκτή.
Ταυτόχρονα με την Δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία θα πρέπει
να προσκομίσουν βεβαίωση του Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο, περί μη
οφειλής τρικ. καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση της Ε.Π.Σ. που ανήκουν. άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α)   Όλοι οι αγώνες της Δ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίαςθα διεξάγονται, υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουνχλοοτάπητα.
Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.
Σε περίπτωση που το γήπεδο - έδρα κάποιου Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή Δ' Εθνικής θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, κατόπιν υποδείξεως του Σωματείου, εφόσον πληρεί τους όρους της Διοργάνωσης, και βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Ομίλου.

Β)   ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Όλα τα Σωματεία, που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Δ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, υποχρεούνται να έχουν σύμβαση με Προπονητή - Προπονητές διπλωματούχους, οι οποίοι θα φέρουν την ειδική ταυτότητα που εκδίδει η Ε.Π.Ο, καθώς και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή από τις Ε.Π.Σ.
Η σύμβαση αυτή θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., πρέπει να
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, διαφορετικά θα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ των κανονισμών κυρώσεις.
Γ)   Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολο του θα κοινοποιηθεί
αμέσως μετά τη Δημόσια κλήρωση, που θα γίνει σε ημερομηνία και τόπο πουθα σας γνωστοποιηθεί με νεώτερο έγγραφο μας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη του. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και πέντε (5) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η Αρμόδια
Επιτροπή να κρίνει το βάσιμο ή όχι.
Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την
γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά - Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες Αστυνομικές Αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.

Δ)   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται ή συνεχίζεται τηνεπόμενη ημέρα υποχρεωτικά στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση. Εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών υνθηκών αναβάλλονται ή διακόπτονται διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο αυτό γήπεδο, αλλά απογευματινή ώρα και ειδικότερα την συνήθη ώρα που διεξάγονται οι υπόλοιποι αγώνες του οικείου Πρωταθλήματος της αυτής αγωνιστική ημέρας.    Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή διακοπής Αγώνα, λόγο καιρικών συνθηκών ο Διαιτητής υποχρεούται, πριν το κλείσιμο του φύλου αγώνα, να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο, για οδηγίες

Ε)   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να  ορίζει, όπου κρίνει απαραίτητο, Υπερπαρατηρητή αγώνα οι δαπάνες του οποίου θα καλύπτονται από την Ε.Π.Ο.
Καθήκοντα Παρατηρητή και Υπερπαρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί και οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και της Επιτροπής Πρωταθλήματος Δ' Εθνικής, εφόσον ορισθεί αρμοδίως.

ΣΤ)  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ:     Απαγορεύεται     η     συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων ( Δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και Κατάσταση Υγείας).
Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε αγώνες της Δ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Κατ εξαίρεση, Σωματεία που υποβιβάσθηκαν από την Γ' στην Δ' Εθνική Κατηγορία έχουν το δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμη τους και να χρησιμοποιούν για ένα (1) έτος στους αγώνες τους, μέχρι δύο (2) κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, των οποίων τα υφιστάμενα κατά τον υποβιβασμό συμβόλαια εξακολουθούν να έχουν συμβατική διάρκεια και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι συναινεί προς τούτο και ο ποδοσφαιριστής, αποδεχόμενος εγγράφως την αλλαγή ιδιότητας του (επαγγελματία) σε ερασιτέχνη.
Όμοια, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται σε Σωματεία, που ανέρχονται στην Δ' Εθνική, να διατηρούν στην δύναμη τους, με δικαίωμα να αγωνίζονται, μέχρι  δύο (2) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, εφ' όσον ανήκαν στην δύναμη τους την τελευταία τριετία.
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τριών (3) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν υποχρεωτικά  στον διεξαγόμενο αγώνα, συνεχώς και καθ' όλη την διάρκεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9α, β, γ και δ του Κ.Α.Π.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας τον ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπόψη η 1'1 Ιανουαρίου του έτους γενέσεως τους. 
Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 εντάσσονται σε αυτήν την Κατηγορία οι γεννηθέντες από 01.01.1991 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος.
Επίσης,-τα Σωματεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως δύο (2)
ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το
Ε.Π.Ο. (1.5%), απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τα Σωματεία από την υποχρέωση καταβολής του παραπάνω ποσοστού στην Ε.Π.Ο.
ΙΑ)   ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ: Στην
Πρωταθλήτρια Ομάδα κάθε Ομίλου θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον Προπονητή της.
Στην Ομάδα ή στις Ομάδες, που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε
παράπτωμα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κ.Α.Π., με τις οποίες
επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα Σωματεία, στους ποδοσφαιριστές, παράγοντες κλπ. στη διάρκεια της περιόδου 2011 - 2012, θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της και τον Προπονητή της.
ΙΒ)   ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ -ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
1.- Ο προβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Μετά την τελική βαθμολογική κατάταξη των Σωματείων, στους 10
Ομίλους του Πρωταθλήματος της περιόδου 2011 - 2012, οι Ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση κάθε Ομίλου, θα προβιβαστούν στην Γ'  Εθνική Κατηγορία.
2.- Ο υποβιβασμός των ομάδων καθορίζεται ως κάτωθι:
Ο αριθμός των Σωματείων, που θα υποβιβασθούν θα προσδιορισθεί
μετά την οριστική κατάρτιση των Ομίλων.
3.- Ο προβιβασμός των ομάδων στην Δ' Εθνική για την περίοδο
2012 - 2013, θα γίνει ως ακολούθως:
Οι (53) Πρωταθλητές των Ενώσεων και οι Δευτεραθλήτριες
ομάδες (3) των ιδρυτριών Ενώσεων (συνολικός πενήντα έξι -56 –ομάδες θα συγκροτήσουν δεκατέσσερις (14) ομίλους των τεσσάρων (4) Ομάδων  έκαστος και θα αγωνιστούν, ανά όμιλο, σε διπλούς (εντός - εκτός έδρας) αγώνες.
Οι δυο πρώτες βαθμολογικώς ομάδες κάθε ομίλου, θα προβιβαστούν στη Δ' Εθνική Κατηγορία.
Όλες οι Ενώσεις οφείλουν να έχουν δηλώσει τις Πρωταθλήτριες
ομάδες τους ( οι ιδρύτριες και τις Δευτεραθλήτριες )έως 23/04/2012.
ΙΓ)   Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα: βάσει της Προκήρυξης και
με την Δήλωση συμμετοχής των Ομάδων ανήκουν στην Ε.Π.Ο., τα οποία παραχωρεί στις κατά τα τόπους Ενώσεις - Μέλη της, σύμφωνα με τις πάγιες αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Π.Ο.
ΙΔ)    Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις
διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο, θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της στα πλαίσια του Καταστατικού της .
ΙΕ)    Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο, και οι όποιες σχετικές
αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Προκήρυξης την οποίαν και συμπληρώνουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes